Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 28

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 29

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 30

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 31

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 32

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 33

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 34

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 35

Công trình 214 Hồng Bàng, Quán Toan, Hải Phòng 36